Giáo trình Kinh tế và hộ trang trại: Phần 2

Giáo trình Kinh tế và hộ trang trại: Phần 2 trình bày kế hoạch sản xuất, quản lý các yếu tố sản xuất trong trang trại, hạch toán sản xuất và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.
Đăng nhập để bình luận